Generelle vilkår og betingelser (GVB)

Download GTC

§ 1 Gyldighet

 1. Alle avtaler og tilbud mellom Panel Sell (selger) og Kunde skal, i tillegg til tilbudet og særvilkårene nevnt i ordrebekreftelsen, baseres på følgende vilkår og betingelser slik de er på gjeldende tidspunkt, selv når selger ikke henviser til dem i fremtiden. Ved å legge inn en bestilling eller godta leveranse eller tjenester, bekrefter kunden deres enighet med våre Generelle Vilkår og Betingelser (GVB).
 2. Avvikende vilkår og betingelser blir ikke en del av kontrakten, med mindre de blir akseptert skriftlig av selger. Selgers stillhet i denne sammenhengen inne bærer ikke samtykke til å motsette seg generelle vilkår og betingelser for kunden. Dersom vilkår og betingelser for kunden også blir en del av kontrakten, på grunn av eksplisitt godkjenning fra selger, gjelder følgende vilkår og betingelser for selger i enhver konflikt mellom vilkårene og betingelsene. 
 3. Disse vilkårene og betingelsene skal bli en del av kontrakten i samsvar med lovbestemte krav. Paragraf 1 og 2 gjelder ikke dersom Kunden er forbruker. Kunden anses som forbruker i den grad de bestilte varene og tjenestene ikke kan tildeles vedkommendes virksomhet. Mens en entreprenør skal ses som en naturlig eller juridisk enhet eller partnerskap med rettslig kapasitet som virker i samsvar med sin kommersielle virksomhet. 

§ 2 Særvilkår for B-standard materialer og 1B handelsvarer

 1. Dersom varer av B-standard leveres, er det ikke handelsvarer av gjennomsnittlig kvalitet, men lavere standard. Disse materialene kan ha riper, bulker, skum- og malingfeil (f.eks maling som løsner fra platen) og større toleranse i størrelse og lengde, manglende overholdelse av DIN og RAL-regelverk, samt ujevnheter. Disse avvikene fra vanlig standard er ikke defekter. Av og til kan "klinkepaneler" leveres. disse karakteriseres av overlappende og nittende stålplater. Selger påtar seg også retten til å levere, uten tilleggskostnader, lengre paneler enn bestilt dersom den bestilte lengden ikke er tilgjengelig. Dette er heller ikke en defekt. 
 2. Dersom "1B-varer" leveres er dette nye materialer med bare sporadiske ytre avvik hovedsaklig vedrørende komposisjonen av materialet (f.eks ståltykkelse, skumkomposisjon). Med 1B-varer er det ikke feil i varene at det forekommer eksterne avvik fra opptakskrav i driftlandet. Følgelig har ikke kunden krav på erstatning, garanti eller refusjon. 
 3. Ved B-materiale kan den faktiske tilgjengeligheten av de tilbudte varene ikke garanteres, selv etter at avtalen er inngått. Dersom varene ikke er tilgjengelige, og ikke kan gjøres tilgjengelige innen rimelig tid, har selger rett til å erstatte det utilgjengelige tilbudet eller deler av varene dersom resultatet ikke fører til forringelse for kunden. I tilfelle dette ikke er mulig vil hele kjøpesummen tilbakebetales til kunden, enten for hele kontrakten eller den umulige delen derav, dersom den kompliente delen av kontrakten forblir i orden. Ytterligere krav er utelukket, med mindre selger har manglende evne itl å levere resultater eller viser grov uaktsomhet. 
 4. Ved tilfelle av B-standard materialer eller 1-B-materialer finnes det ingen garanti for at alle varer oppfyller opptakskrav i driftlandet når det kommer til ståltykkelse og skum. 

§ 3 Tilbud og inngåelse av kontrakt

 1. Alle tilbud er uforpliktende.
 2. Kontrakten inngås først når fakturaen er sendt av Selger. Fakturaen utgjør den skriftlige ordrebekreftelsen. Dersom ingen faktura sendes, er kontrakten inngått når Kunden mottar varene. 
 3. Skulle bestillingsbekreftelsen variere fra den muntlige ordren, skal skriftlig bekreftelse anses som avtalt skrifltig, med mindre en skriftlig innvending er innsendt innen tre virkedager.
 4. I tilfeller hvor produkter som tilbys ikke lengre er tilgjengelige ved bestilling, vil Selger informere klienten om dette. Dersom produktet vil være utilgjengelig permanent, vil selger avstå fra godkjennelseserklæringen. Kontrakten iverksettes ikke. 
 5. Dersom varen er midlertidig utilgjengelig vil Selger informere klienten om dette. Dersom det oppstår en forsinkelse på mer enn to uker har klienten rett til å trekke seg fra kontrakten. 
 6. Ytterligere enigheter trer kun i kraft dersom de bekreftes skriftlig. Bekreftelse per faks er tilstrekkelig. 
 7. Selger forbeholder seg retten til prisendringer, tekniske endringer, feil, utskriftsfeil og/eller tidligere salg. 

§ 4 Priser

 1. Alle priser er i norske kroner pluss skatter og avgifter, med mindre annet er oppgitt. 
 2. Prisene som er effektive på tidspunktet for ordreplasseringen er gjeldende. Hendelser som oppstår 2 uker etter kontraktens inngang, men før forsendelse av varer som medfører uventet påvirkning utenfor selgers kontroll og som vesentlig endrer prisberegningen, skal gi selger rett til å endre avtalt pris, men bare til et beløp som er i tråd med de nye forholdene. Dette gjelder spesielt for endringer i lovgivning, regelverk osv. Den nye justerte prisen skal beregnes på samme grunnlag som den opprinnelig avtalte prisen, og skal ikke tjene til å øke fortjenesten. 
 3. Betydelige uforutsette endringer i materialepriser som oppstår 2 uker etter ordreplasseringen, men før forsendelse av varene, lar Selger justere prisen i henhold til prisøkningen gitt at selger kan fremvise dokumenter som beviser de nevnte prisendringene. En prisendring på mer enn 10% anses som betydelig. 
 4. For levering til EU-land gjelder Tysklands nåværende salgsskattesatser. For land utenfor EU skal ordreprisen reduseres med dette beløpet. Den vanlige importskatten skal betales av kunden. 

§ 5 Betalingsvilkår

 1. Kjøpssummen inkludert alle kostnader betales fra fakturadato og før levering. 
 2. Kun betalinger over nett godtas, uten noen rabatter eller avslag med mindre dette er avtalt skriftlig. 
 3. Kunden kan kun kompensere Selgers krav dersom motkravet fra kunden er ubestridet eller bestemt på en juridisk bindende måte. 

§ 6 Levering

 1. Tilbudene våre viser til henting av varer fra varehuset eller fabrikken. 
 2. Dersom Kunden behøver transport, kan det arrangeres med Selger, avhengig av tilgjengelighet av passende transportselskaper. 
 3. Leveringstiden avhenger av transportselskapet som benyttes og betingelsene til kunden. Siden Selger er avhengig av eksterne transportselskaper for frakt, er ikke Selger ansvarlig for betingelser. Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaket av transportselskapet. 
 4. Hvis selger forhindres i å oppfylle sine forpliktelser på grunn av force majeure-omstendigheter som ikke var forutsigbare på tidspunktet for inngåelse av kontrakten, er selger fritatt for sine forpliktelser for varigheten av denne forstyrrelsen. Eksempler på slike omstendigheter er arbeidstvister, streiker, lockouts, uforutsigbare forstyrrelser i drift eller uungåelig mangel på råvarer, så vel som andre lignende omstendigheter. 
 5. Avtalt leveringstid forlenges med varigheten på forstyrrelsen. Nye skadekrav fra kunden er utelukket i tilfelle av de nevnte omstendighetene. Kontraktsforpliktelsen til kunden suspenderes også imidlertid også i løpet av forstyrrelsen. Selger vil straks informere Kunden om begynnelsen og slutten av denne force majeure-tilstanden i henhold til denne bestemmelsen og fremlegge bevis for manglende ansvar senest 6 måneder etter forstyrrelsens slutt. Retten til å trekke seg fra kontrakten forblir i samsvar med lovbestemmelser upåvirket for begge parter. 
 6. Dersom leveransen er forsinket som følge av forhold forårsaket av Kunden, er Kunden da forpliktet til å refundere Selger for eventuelle ekstra utgifter som oppstår. 

§ 7 Overføring av risiko

 1. Risikoen overføres til kjøper så snart Selger har levert varene til fraktselskapet eller en annen person ansvarlig for frakten. 
 2. På forespørsel og bekostning av Kunden, kan selger forsikre varene mot tyveri, skade, transport, brann, vannskader og annet den kan forsikres mot. Kunden må informere Selger om dette ved bestilling. 
 3. Delvis forsendelse er tillatt så lenge de ikke er urimelige for kunden. Dersom kunden nekter å akseptere varene, er kunden forpliktet til å betale kompensasjon på 0,1 % av den totale netto kontraktverdien per arbeidsdag. Det totale erstatningsansvaret er begrenset til 10 % av den totale netto summen av bestillingen. Videre er kunden enig i å dekke  kostnadene ved midlertidig lagring som følge av at de ikke er godkjent. Dette gjelder også transportkostnadene. Ytterligere krav er eksplisitt reservert. Kunden forbeholder seg retten til å bevise at den faktiske skaden påført er lavere enn det påståtte beløpet. 

§ 8 Reservasjon av eierskap

 1. Enhver leveranse gjennomføres under reservasjon av eierskap: eierskapet overføres til Kunden først når kunden har betalt fakturaen. Frem til da kan ikke Kunden pantsette varene eller overføre eierskapet av varene til en tredjepart, eller påføre varene andre verdier. 
 2. Selger har rett til å kreve at kreve at Kunden returnerer det leverte produktet hvis Kunden trekker seg fra avtalen. Enhver pantsetting av det leverte produktet utgjør en kontraktoppsigelse. For å la Selger iverksette tiltak i henhold itl paragraf § 771 Tysk lov om sivil prosedyre (ZPO), skal Kunden øyeblikkelig informere Selger skriftlig dersom produktet er pantsatt eller på noen annen måte overtatt av en tredjepart. Dersom tredjeparten ikke er i stand til å refundere selgers rettslige og / eller ikke-rettslige kostnader i henhold til  § 771 ZPO, er Kunden ansvarlig ovenfor Selger ved eventuelle tap. 
 3. Dersom leveringsvarene ikke kan skilles fra andre gjenstander som ikke tilhører selger, kjøper selger medeierskapet til det nye objektet i forhold til verdien av de leverte varene til andre kombinerte gjenstander på tidspunktet for kombinasjonen. Hvis kombinasjonen er slik at kundens gjenstand anses som hovedelementet, anses det som avtalt at kunden overfører et forholdsmessig medeierskap til selger. Kunden skal ha det eneste eierskapet eller medeierskapet i varetekt for selger. 
 4. Kunden har rett til å videreselge de leverte varene etter normal virksomhet; de tildeler selger alle krav mot sine kjøpere eller tredjeparter av fakturaens totalbeløp (inkludert moms) som kommer fra videresalg av varene som leveres av oss eller av varer som selger i henhold til ovenstående bestemmelser har eierskap eller medeierskap av, uansett om det leverte varen er videresolgt med eller uten avtale. Hvis selger bare er medeier, skal oppdraget begrenses til en del av kravet som er lik mengden av kjøpesumskrav som er beregnet av selger for kunden, samt eventuelle tilleggskrav. Dersom kravet som følge av videresalg erstattes av et annet krav, f.eks. forsikringspenger eller erstatningskrav, gjelder dette kravet. Klausulen om delvis tildeling av varene, som selger er eier eller medeier i samsvar med de foregående bestemmelser, er gyldig. Dersom kravet om tildeling er på nåværende konto, skal Kunden tildele det endelige kravet kravet som utgjør kjøpesummen fakturert til Selger. I alle tilfeller aksepterer Selger denne tildelingen. Kunden har også rett til å samle inn krav etter oppdraget. Selger er autorisert til å samle inn fordringer selv, men lover å ikke innkreve dem så lenge kunden oppfyller sine betalingsforpliktelser. I dette tilfellet kan selger be om at Kunden informerer de tildelte krav og skyldnere og gir all nødvendig informasjon for innhenting, samt relevante dokumenter og informerer debitorene (tredjepart) om oppdraget. Dersom kunden effektivt har avtalt et forbud mot oppdrag med egen kjøper (e), har de ikke rett til å selge varene så lenge forbeholdet om eierskap forblir effektive.
 5. Suspensjonen av innbetalinger eller dekret av insolvensprosedyrer samt innlevering av en lovbestemt erklæring i henhold til § 807 ZPO utelukker Kundens rett til å videresende de betingede varene, samt varene som er underlagt Selgers medeierskap i henhold til § 6 Seksjon 3, og å samle kravene som er tildelt Selger. 
 6. Kunden må oppbevare varene på egnet måte, og forsikre dem mot tyveri, brann, vann, transport- og andre skader for egen regning. 
 7. Dersom eierskapet av juridiske årsaker krever oppføring i et register, er Kunden forpliktet til å erklære sitt samtykke til å gjøre det i ønsket form. Dersom eierskap eller annen sikkerhet som er avtalt i henhold til disse vilkårene ikke kan avtales med samme virkning som i tysk lov, men det er tillatt å reservere andre rettigheter eller andre sikkerhetsinstrumenter, har selger rett til disse rettighetene. Kunden erklærer sitt samtykke til dette og skal gi den nødvendige hjelpen.
 8. Kunden har krav på selger for frigjøring av betinget eiendom dersom verdipapirene overstiger 110% av realisasjonsverdi. Kravet om frigjøring eksisterer også hvis den estimerte verdien av de betingede varene er 150% av verdien av krav som skal sikres.

§ 9 Garanti

 1. Dersom annengrads-varer leveres, gjelder § 2 Særvilkår for B-grad materialer og 1B-varer. 
 2. Hvis Kunden ikke er forbruker, skal det opplyses skriftlig til Selger om feil omgående, senest innen 3 dager etter levering, eller ved skjulte feil ved påvisning. Hvis slike feil ikke blir varslet i tide, anses varene for å ha blitt godkjent og akseptert, med alle iboende garantirettigheter som utløper.
 3. Hvis en feil i de leverte førsteklasses produktene rapporteres i tide innenfor garantiperioden, kan selger velge mellom utbytting og reparasjon. Tydelige mangler må meldes til Selger skriftlig og umiddelbart, senest innen 3 dager etter levering. Ved skjulte feil, gjelder dette fra oppdagelsestidspunktet. Hvis reparasjon er urimelig eller mislykkes, kan Kunden kreve prisreduksjon eller opphevelse av kontrakten. Hvis feilen ikke er rapportert i tide, mister kunden sine garantirettigheter. 
 4. Kunden må gi Selger mulighet til å utføre nødvendige reparasjoner innenfor rimelighetens grenser. Dersom kunden ikke utfører de nødvendige tiltakene, har ikke Selger noe ansvar for eventuelle skader.
 5. Hvis produktets feil er forårsaket av misbruk eller påvirkning fra tredjeparter som ikke er uttrykkelig autorisert av selger, må kunden bære kostnadene ved senere forbedringer (utskifting, levering eller reparasjon). Selger vil informere Kunden på forhånd om denne saken. Hvis kunden nekter etterfølgende forbedringer under disse omstendighetene, skal de refundere Selgers utgifter ved fremleggelse av dokumentasjon.
 6. Dersom Kunden ikke er forbruker utløper garantien 12 måneder etter levering. Dersom kunden er forbruker, utløper garantien to år etter levering. Garantiperioden begynner å løpe når varene er mottatt. 
 7. Selger er ikke ansvarlig for skader som skyldes produktets mangel, med mindre slike skader skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig brudd på plikt som selger selv har begått, av hans juridiske representanter eller forvaltningsmyndigheter. Videre er selger ikke ansvarlig for produktets feil, dersom feilen skyldes eventuelle ekstra spesifikasjoner som Kunden ønsker. Ovennevnte gjelder ikke for forventbare skader som skyldes brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser. I et slikt tilfelle vil selger imidlertid bare være ansvarlig i den grad skaden var forutsigbar. Ovennevnte begrensning skal ikke gjelde dersom ansvar for skade oppstår, noe som medfører skade på liv, lemmer eller helse som følge av grove brudd på forpliktelser fra kunden selv, deres juridiske representanter eller forvaltningsmyndigheter.
 8. Eventuelle krav i henhold til lov om produktansvar forblir upåvirket.

§ 10 Retur av leverte varer

Alle varer levert av Selger kan kun returneres basert på skriftlige avtaler. Dette gjelder ikke ved begrunnet tilbaketrekking av kontrakten eller med hensyn til begrunnede garantikrav.  

§ 11 Kundens terminering av kontrakten 

Hvis Kunden trekker seg fra kontrakten eller avslutter den av andre grunner uten lovlig grunn for tilbaketrekningen, og hvis selger ikke er ansvarlig for denne oppsigelsen, har selger rett til å kreve fra kunden som et alternativ til den totale kjøpsprisen en betaling av en refusjon av utgifter som utgjør 12% av brutto av kontraktsverdien, eller et minimum på 500 kroner. Kunden er fri til å fremlegge bevis for at en passende refusjon i sitt spesielle tilfelle er mye lavere enn prisen som er angitt i punkt 1 i denne delen.

§ 12 Ansvarsbegrensning

 1. Selgers ansvar overfor Kunden vedrørende erstatning for skader, uavhengig av juridiske grunner, er begrenset til forsettelig eller grov uaktsomhet med unntak av brudd på viktige kontraktsforpliktelser.
 2. Kundens erstatningskrav bortsett fra skader og svikt, skal utløpe senest 2 år etter kjennskap til skaden og hvordan den oppstod, uten denne informasjonen senest 3 år etter at skaden oppstod.

§ 13 Personvern

Ved håndtering av Kundens personopplysninger følger Selger alle forskriftene i databeskyttelsesloven og har rett til å behandle og lagre all data om hans forretningsforhold med kunden i samsvar med overnevnte lov. Videre er Selger under gjeldende lov bemyndiget til å samle inn opplysninger om kredittverdighet fra handels- og økonomiske undersøkelsesbyråer. 

§ 14 Avsluttende bestemmelser

 1. Alle modifiseringer og endringer av disse vilkårene og betingelsene skal gjøres skriftlig. 
 2. Forholdet mellom de kontraktmessige partene skal styres utelukkende av tysk lov. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonale salg og varer(CISG) skal ikke gjelde. 
 3. Leipzig, Tyskland er stedet for eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med inngått avtaleforhold eller forhold til kunden. 

§ 15 Krenkelsesklausul

Skulle individuelle bestemmelser i disse vilkårene helt eller delvis bli ineffektive, skal gyldigheten av de resterende bestemmelsene ikke påvirkes av dette. I så fall skal avtalepartene forplikte seg til å tolke og strukturere bestemmelsene på en slik måte at det økonomiske målet for tomrom eller ugyldige perioder oppnås så langt som mulig. 

Kontakt
PanelerLister og profilerSkrue